Milieu melding of milieuvergunning

Uw bedrijf en de milieuregels 

U bent van plan een bedrijf te starten? In de meeste gevallen zult u dan ook met de milieuregels te maken krijgen uit de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

3 mogelijkheden

Afhankelijk van de aard van uw bedrijfsactiviteiten zijn er drie mogelijkheden :

Melding van activiteiten

Er kan volstaan worden met een melding van de activiteiten bij het bevoegd gezag. Uw bedrijf heeft niet een dusdanig milieubelastend effect dat er naast een melding een omgevingsvergunning milieu moet worden aangevraagd , Wel worden uw bedrijfsactiviteiten getoetst onder andere op of er nader onderzoek (bijv. bodemonderzoek, geluidsbelastingsonderzoek ) ingediend moet worden. Of dat u bepaalde milieubelastingbeperkende maatregelen moet nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u met olie of andere gevaarlijke stoffen werkt, of veel geluid produceert, of als er sprake is van vervoer als bedrijfsactiviteit. Voordat het bevoegd gezag over uw melding beslist, kan zij dus voorafgaand daaraan eerst nadere informatie en onderbouwing vragen. Zodra de instantie van mening is dat zij voldoende in kaart heeft wat uw bedrijfsactiviteiten voor milieueffect hebben, ontvangt u een acceptatiebrief. Hierin wordt verwezen naar de algemene voorschriften, die van toepassing zijn op uw type bedrijf en waar u zich aan moet houden. Uw bedrijf kan nu van start! 

Omgevingsvergunning milieu

Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning milieu nodig. Bij het aanmelden van de bedrijfsactiviteiten in het kader van het Activiteitenbesluit blijkt dat uw bedrijf in de categorie bedrijven valt waarvan de milieubelastende activiteiten te ernstig of te ingewikkeld zijn om onder de algemene regels te vallen. Naast de algemene voorschriften, die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit worden bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu bedrijfsspecifieke eisen en voorwaarden opgelegd. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu geldt dat u een onderbouwing door middel van onderzoeken en gegevens moet aanleveren. 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

De regels geven aan in welke gevallen, vóórdat u een milieumelding kan doen, het bevoegd gezag (meestal het college van B&W) eerst een beslissing moet nemen of het bedrijf dat u wilt starten in de lokale situatie past. U moet dan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen. Bij de beoordeling en de beslissing op grond van deze aanvraag kan het bevoegd gezag geen voorwaarden en eisen stellen. Het gaat hierbij alleen om de toestemming of de weigering van het oprichten van uw bedrijf op de beoogde locatie. Pas ná de toestemming kan overgegaan worden tot verdere behandeling van uw melding of de omgevingsvergunningsaanvraag.

Voor uitgebreide informatie en uitleg over de systematiek van de voor u toepasselijke regels verwijs ik u naar de website van het kenniscentrum Infomil. Onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en milieu: www.infomil.nl

Als u daar het onderwerp intikt waar u naar zoekt, treft u een toegankelijke en schematische uitleg aan over de procedures en wanneer welke regels van toepassing zijn.

U heeft al een bedrijf en u wilt uw bedrijfsactiviteiten gaan wijzigen?

U bent dus al bekend met de milieuregelgeving, die voor uw bedrijfssituatie geldt.

Bij uitbreiding of inkrimping, (gedeeltelijke) verplaatsing of wijziging van het type bedrijfsactiviteiten moet u dat melden aan het bevoegd gezag. De systematiek is dezelfde zoals hierboven omschreven voor bij de start van een bedrijf. U zult doorgaans kunnen volstaan met een melding of een verzoek tot wijziging/ aanpassing van uw geldende vergunning. Vanzelfsprekend wordt de nieuw beoogde situatie opnieuw getoetst aan de regels.

Wat kan ik voor u doen?

Voor het doen van een melding, de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu en de omgevingsvergunning beperkte milieutoets kunt u bij mij terecht. Ik zal dan samen met u eerst een inventarisatie maken van uw (boogde) bedrijfsactiviteiten. Ik doe vooraf een toetsing of u kunt volstaan met een melding of dat u omgevingsvergunning milieu nodig heeft. Op basis daarvan krijgt u een advies van mij.

Voor de milieutechnische onderbouwingen zal ik u verwijzen naar de deskundige bureaus op betreffend gebied. Als u dat wilt is het mogelijk dat ik het gehele proces coördineer: van inventarisatie, tot aanvraag alsmede het overleg met de deskundige bureaus en het bevoegd gezag.

Gratis spreekuur

Heeft u vragen over milieuregels voor uw bedrijf en wilt u daar eerst over spreken, voordat u kosten maakt? Vraag een gratis spreekuur aan.

Heeft u een vraag?

Vul uw eigen inhoud in.