Algemene voorwaarden

Margriet van Wijk (Van Wijk Juridisch Advies) werkt als zelfstandig juridisch adviseur. Zij hanteert bij haar dienstverlening de volgende algemene voorwaarden. De voorwaarden worden u desgewenst per gewone post toegestuurd.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt Van Wijk Juridisch Advies  als ‘de opdrachtnemer’ aangeduid.
 2. Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die deze opdracht feitelijk uitvoert. De opdracht geldt als aanvaard na bevestiging.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
 4. De opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. De opdrachtgever geeft toestemming om de berichtgeving in het kader van de opdracht (zoveel als mogelijk) via elektronisch verkeer te doen plaatsvinden en erkent de bewijskracht van elektronische berichten. Officiële documenten dienen altijd tevens per gewone post of per fax te worden verzonden.
 6. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht worden afspraken over de honorering gemaakt. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever het (vooraf) afgesproken uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren en vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. Eventuele door de opdrachtnemer gemaakte onkosten worden separaat in rekening gebracht.
 7. Facturen van de opdrachtnemer dienen binnen 21 dagen na factuurdatum te worden betaald.
 8. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is per opdracht beperkt tot het bedrag gelijk aan het totaal door de opdrachtgever in verband met die opdracht verschuldigde honorarium.
  Bij langlopende opdrachten, d.w.z. opdrachten waarbij de werkzaamheden worden verricht in een periode langer dan zes maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het gemiddelde maandelijkse honorarium.
 9. De opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die hem ter kennis wordt gebracht in het kader van een opdracht.

 

Vul uw eigen inhoud in.