Visie en missie

Eenvoud en duidelijkheid

Regels van de overheid , brieven van een instantie en de uitleg daarbij …..ze zijn niet altijd even duidelijk en meteen te begrijpen. De regels die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en het bestuursrecht evenmin .Ik heb het tot mijn opdracht gemaakt om te proberen de regelgeving waar u tegen aan loopt en mee bij mij terecht komt duidelijk en eenvoudig voor u te ‘vertalen’. Hoe duidelijker het voor u is waar u mee te maken heeft, des te beter bent u in staat om uw eigen keuzes te kunnen maken.

Het overlegmodel is waar mogelijk altijd te verkiezen boven een juridische procedure

Op mijn werkterrein, de ruimtelijke ordening en het bestuursrecht, luidt mijn motto simpelweg “ je komt altijd weer bij elkaar aan tafel te zitten”.
Als u bijvoorbeeld een conflict met een gemeente of andere overheidsinstantie hebt , blijft immers zelfs na een gerechtelijke procedure gelden, dat bij ieder besluit opnieuw de betrokken partijen op elkaar aangewezen zijn .

Daarom vind ik het van het grootste belang om in een zo vroeg mogelijk stadium op een goede voet van overleg met de behandelende instantie te komen te staan. Als u overweegt van mijn rechtshulp of advies gebruik te willen  maken, is het van belang dat ik in een vroeg stadium van uw plannen of bij een dreigend conflict namens u in overleg kan treden.

Ik reken het daarnaast tot één van mijn missies om te zorgen dat op het moment dat u mijn advies of rechtshulp niet meer nodig heeft , u ook daadwerkelijk weer zelf met de betrokken instantie in goede harmonie om tafel kunt gaat zitten.

overleg met klant margriet van wijk

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij het vak is vanzelfsprekend en een vereiste om u van goed en degelijk advies te kunnen dienen of rechtshulp te kunnen verlenen. Regels moeten echter de mens dienen en niet omgekeerd. Het gaat niet alleen om wat de regels in uw geval zeggen, maar ook om wat u daarvan vindt, hoe u daar mee om wilt gaan.

Vanuit betrokkenheid bij de mensen die mij een vraag voorleggen, probeer ik om u die persoonlijke keuzes voor te houden en deze mee te nemen in mijn advies. Zodat u een advies op maat krijgt …. Een advies dat bij u past.

Samenwerking

Zoals samenwerking tussen u, mij en de betrokken instanties en eventueel derde partijen van groot belang is, is mijn samenwerking met bedrijven met specifieke kennis en kunde (denk daarbij bijvoorbeeld aan een tekenbureau of bureau dat rapporten op stelt die bij uw aanvraag ingediend moeten worden) eveneens van groot belang.

Die samenwerking met verschillende type bedrijven betekent een onmisbare aanvulling op mijn juridische kennis door het blijvend kunnen verkrijgen van inzicht in de praktijk van uitvoering van de regels en - zeker zo belangrijk - de uitvoering van uw plan.

Vul uw eigen inhoud in.