Wat komt er verder nog bij een aanvraag kijken?

Een beknopt overzicht

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een verzoek om een bestemmingsplanwijziging staat  niet op zichzelf. Zaken die daar, naast de juridische onderbouwing, zoal bij kunnen komen kijken zijn:

Aanvraag van milieuvergunning

De aanvraag van een milieuvergunning of het doen van een( actuele) milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit. Deze kan voor bedrijven nodig zijn voordat tot de verlening van een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanwijziging kan worden overgegaan 

Tekeningen

  • ter onderbouwing van het (bouw)plan, maar ook bij functiewijziging  van een gebouw
  • om de bestaande situatie en de reeds aanwezige gebouwen inzichtelijk te maken voor een vergelijk met de beoogde situatie 
  • constructieberekeningen als het gaat om een bouwwerk
margriet met klant en tekening

Nadere onderzoeken

Afhankelijk van de ligging van het perceel waarop de aanvraag of het verzoek betrekking heeft en de afstand en bestemming van omliggende percelen, kan het zijn dat er nadere onderzoeken gevraagd worden door de gemeente, of een andere betrokken instantie zoals de omgevingsdienst of de Provincie.

Te denken valt daarbij aan onder andere aan:

  • Geluidsbelastingsonderzoek ( kan ook gevraagd worden in het kader van een milieumelding / vergunning)
  • Bodemonderzoek( kan ook gevraagd worden in het kader van een milieumelding) 
  • Ecologisch onderzoek 
  • Archeologisch onderzoek

In samenspraak met u kan ik bovenstaande zaken regelen. Voor wat betreft de milieuvergunning of de milieumelding, die kunnen door mij zelf verzorgd worden. Voor de overige zaken kan ik desgewenst voor u een beroep doen op mijn netwerk van bedrijven waar ik mee samenwerk en wiens kunde en expertise mij goed bekend zijn.

Vul uw eigen inhoud in.