Omgevingsvergunning

Als ú vragen heeft over bouwplannen, als u het bundelen van uw plannen en wensen tot één vergunningsaanvraag eerst wilt laten toetsen, dan kunt u daarvoor bij mij terecht. Vanzelfsprekend verzorg ik vervolgens op uw verzoek het indienen van de aanvraag voor een omgevinsgsvergunning van A tot Z. Inclusief de bijbehorende communicatie met de betrokken instanties. 

Voor mijn gratis spreekuur kwamen deze week twee verzoeken in aanmerking. Beiden hadden betrekking op een vraag over een omgevingsvergunning.

Schuur uitbreiden?

Het eerste verzoek kwam van een meneer, die aangaf de mogelijkheden te willen bespreken voor herbouw van een na een storm ingestorte schuur op zijn erf. Hij gaf aan dan meteen ook maar de schuur wat uit te willen breiden. We maakten een afspraak voor een eerste gesprek (het gratis spreekuur). Ik vroeg hem ter voorbereiding op die afspraak om een aantal details over het perceel waarop de schuur stond. Zo kon ik mij alvast een globaal beeld vormen van de bestemming op het perceel, de juridische status van de schuur (legaal of niet legaal gebouwd) en de omvang van het totaal aanwezige bouwwerken. De meneer verscheen met een forse map onder zijn arm. Ik begon met vragen stellen naar zijn plannen en naar de gebruikte materialen voor de oorspronkelijke schuur. Hij antwoordde dat dat laatste nog wel 'een dingetje' was, want er zat flink wat asbest verwerkt in de schuur en ook het dak van de schuur was van asbestplaten voorzien. 

Voor zijn uitbreidingsplannen bij herbouw had ik kunnen berekenen aan de hand van de voor dit perceel geldende bestemmingsplan regels hoeveel ruimte hij daarvoor had in m2. Hij gaf aan dat hij eigenlijk wel meer wilde. 

advies bestemmingsplan wijzigen winterswijk

Zijn plan was, als hij eerlijk was, een gedeelte van de schuur te gaan gebruiken ten behoeve van zijn installatiebedrijf. Zo zou hij aan huis een aantal dagdelen kunnen gaan werken én had hij meteen wat extra opslag voor materialen. 

Omgevingsvergunningaanvraag

Ik gaf aan dat het goede nieuws was dat hij alles met één vergunningsaanvraag kon proberen te regelen: de omgevinsgsvergunning. Maar ook dat de verschillende aspecten een gedegen voorbereiding vroegen en deels ook eerst op haalbaarheid onderzocht moest worden. Er was immers sprake van herbouw, met een beoogde uitbreiding.

Bij de sloop van het deels verwoeste bouwwerk was asbest gemoeid én meneer wilde een zogeheten nevenactiviteit bij het hoofdgebruik ( woonbestemming) in de vorm van een kleinschalig bedrijf aan huis.

De conclusie van de meneer luidde dat het dan niet zo eenvoudig was als het leek "één vergunning indienen en ' hup aan de slag' “….. 

Dat laatste werd mijn opdracht: aan de slag om alle gecombineerde activiteiten met onderbouwing en na vooroverleg met de gemeente, in te dienen als één aanvraag voor een omgevinsgsvergunning.

Dakkapel zonder vergunning?

Het tweede verzoek kwam per mail. Een mevrouw wilde weten onder welke voorwaarden zij een dakkapel zonder vergunning kon laten bouwen op haar huis. Ze had gezocht op internet en was uitgekomen bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en dan bij een bijbehorende lijst waarin categorieën met vergunningsvrije bouwactiviteiten waren opgenomen.

Helemaal zeker van haar zaak, zodat ze de opdracht voor de bouw van de dakkapel durfde te verlenen, was ze niet. En terecht, zo kon ik haar vertellen. Om vergunningsvrij een dakkapel te kunnen plaatsen zijn er een aantal criteria waar aan voldaan moet worden, zo mailde ik haar terug. Ik gaf kort aan waar ze op moest letten en waar de plaats, de afmetingen en de vorm aan moesten voldoen. De mevrouw bedankte mij vervolgens voor de uitleg en gaf aan dat als ze toch een omgevinsgsvergunning nodig mocht blijken te hebben zij mij wist te vinden.

Gratis spreekuur

Heeft u ook een verzoek voor Van Wijk Juridisch Advies? Neem contact op, of vraag een gratis spreekuur aan.

Heeft u een vraag?

Vul uw eigen inhoud in.